Annette Petavy Design – Newsletter October 2012 – Covering buttons with crochet

Newsletter October 2012: Covering buttons with crochetNews:A single new pattern this month – in knitting! The ever so talented and productive EclatDuSoleil presents Red Sun.red sun knitted shawletteThe center of this pretty little shawlette is worked in stripes from one end to the other. The large border is attached to the selvedge of the center. The entire design is reversible.More information in the shop. Covering buttons with crochet:Trying to find buttons to match a crochet project can sometimes be challenging. So many things have to fit: the size, the colour, the style…. Especially, colour can be a really hard one, in my experience!Instead of searching endlessly for the perfect button, you can recycle buttons you already own and cover them with crochet. It’s quite easy to do, and you will have unique buttons for your project. You can choose if you want to make these buttons stand out, or if you prefer to make them using the same yarn as your project, so they blend in very well.uncovered buttonsYou can use different kinds of buttons for this kind of project, but I find that buttons with shanks are the easiest to sew onto a crochet project. Also, you can use any kind of stitch to make your button. However, since I generally choose to cover unused buttons from my stash that are neither particularly pretty nor all the same colour, I prefer to use single crochet. I find that this is the stitch that best covers the button completely. For the same reason I work the button covers with a relatively small crochet hook.Start with an adjustable loop (this technique was explained in the newsletter for June 2010). Work 6 sc into the loop and tighten it.adjustable loopPlace a safety pin (or another stitch marker) in the first stitch of the round. You will move this marker up to mark the first stitch of each round. I prefer to work in a continuous spiral, and this is the only way I have found to keep track of where I am.round with pinOn the second round, work 2 sc in every stitch. On the third round, work 2 sc in every other stitch. On the fourth round, work 2 sc in every third stitch and 1 sc in the other stitches. By working one more stitch between increases in each round, you maintain an increase of 6 sts per round – this is what you need to do to make a flat disc in single crochet.The number of rows you need to work will depend entirely on the yarn you are using and the size of the button you want to cover. Work until you have a disc roughly the size of the button.right size discOn the next round, simply work 1 sc in each stitch (no more increases).On the following round, work sc2tog over the next 2 stitches all around. You have now created a small, shallow « bowl » into which your button should fit.button cover bowlFasten off, leaving a relatively long yarn tail. Weave in any ends that need it, except that last long yarn tail. This is easier if you turn the « bowl » inside out.weaving in endTurn the button cover right side out. Fit the button into it. Thread the remaining yarn tail on a yarn needle, and weave it through the tops of the stitches in the last round, all around. tightening coverTighten the yarn tail to secure the cover on the button, and fasten it with a few stitches. finished backVoilà, a unique button!finished topDifferent yarns give different results. Smooth yarns like bamboo, silk, linen or cotton often let some of the button colour show through. You can use coordinated colours for the buttons, or choose buttons that all have the same finish (colour or metal). Slightly fuzzier yarns, like alpaca or wool, make it easier to cover the buttons entirely.I used a 1.75 mm hook for laceweight yarn and a 2.5 mm hook for fingering weight wool when I covered my buttons. Do not hesitate to experiment with hook sizes, yarn types, colour changes and simple embroidery on your buttons!buttons    

See you soon!

signature

Annette Petavy Design – Nyhetsbrev oktober 2012 – Klä knappar med virkning

Nyhetsbrev oktober 2012: Klä knappar med virkningNytt:Den här månaden kommer för ovanlighetens skull ett stickmönster på svenska! Det är EclatDuSoleil som presenterar Röd sol.red sun knitted shawletteMittpartiet i den här fina lilla sjalen stickas randigt från ena spetsen till den andra. Sedan stickas den breda kanten i samma riktning, och fästs allteftersom i kanten av mittpartiet. Hela sjalen är vändbar.Mer information finns i butiken.Klä knappar med virkning:Ibland är det svårt att hitta matchande knappar till ett virkprojekt där de behövs. Det är så många saker som ska passa: storlek, färg, stil… Jag tycker ofta att färgen är allra svårast!Istället för att lägga ner massor av tid på att hitta den perfekta knappen kan du återvinna knappar som du redan har och klä dem med virkning. Det är inte särskilt svårt, och resultatet blir helt unika knappar. Du kan välja om du vill göra knapparna väl synliga i kontrastfärg, eller om du vill virka med samma garn som du använt i ditt projekt så att de smälter in perfekt.uncovered buttonsMan använda olika slags knappar till det här, men jag tycker att knappar med ögla på baksidan är lättast att sy fast. Man kan förstås också använda vilka maskor som helst för att klä knappar. Men eftersom jag oftast använder gamla knappar som inte är särskilt snygga och kanske inte ens alla i samma färg, föredrar jag fastmaskor. Jag tycker att de täcker bäst. Av samma skäl använder jag en relativt tunn virknål.Börja med en justerbar ögla (tekniken förklarades i detalj i nyhetsbrevet för juni 2010). Virka 6 fm i öglan och dra åt den.adjustable loopSätt en säkerhetsnål (eller något annat slags markör) i den första maskan i varvet. Den här markören ska flyttas upp allt eftersom så att den hela tiden sitter i varvets första maska. Jag föredrar att virka i spiral, och det här är det enda tillförlitliga sätt jag hittat att hålla reda på var jag är.round with pinPå andra varvet virkas 2 fm i varje maska. På tredje varvet virkas 2 fm i varannan maska och 1 fm i övriga maskor. På fjärde varvet virkas 2 fm i var tredje maska och 1 fm i övriga maskor. Genom att virka en maska mer mellan ökningarna på varje varv ökar man hela tiden 6 maskor på varje varv – och det är exakt det som behövs för att virka en platt rundel av fasta maskor.Antalet varv som behövs beror helt på vilket garn du använder och hur stor knappen du vill klä är. Virka tills du har en rundel som är ungefär lika stor som knappen.right size discPå nästa varv virkas 1 fm i varje maska (inga fler ökningar).På följande varv virkas 2 fm ihop i nästa 2 maskor, varvet runt. Du har nu en liten grund « skål » som knappen passar it.button cover bowlTa av garnet. Se till att lämna en ganska lång garnände. Fäst alla trådar utom just den sista garnänden. Det här går lättare om man vänder den lilla skålen ut och in.weaving in endVänd rätsidan ut igen. Lägg knappen i skålen. Trä den kvarvarande garnänden på en stoppnål, och väv upp och ner i maskorna i sista varvet, hela vägen runt. tightening coverDra åt så att överdraget sitter ordentligt fast på knappen, och fäst tråden med några stygn. finished backLätt som en plätt, en unik knapp!finished topOlika garn ger olika resultat. Med helt släta garner, som bambu, silke, lin eller bomull syns ofta knappens egna färg igenom litet grann. Man kan använda knappar som passar i färg till garnet, eller knappar som alla ser ungefär likadana ut (samma färg eller samma typ av metall). Det är lättare att täcka knapparna helt med litet « lurvigare » garner, som alpacka eller ull. Jag använde en 1,75 mm virknål till spetsgarn och 2,5 mm till strumpgarn när jag klädde mina knappar. Experimentera gärna med virknålsgrovlek, garnsorter, färgbyten och enkla broderier!buttons    

Vi ses snart!

signature

Annette Petavy Design – Bulletin d’information octobre 2012 – Des boutons habillés de crochet

Bulletin d’information octobre 2012:  Des boutons habillés de crochetDu neuf:C’est un mois de tricot! Même EclatDuSoleil, la reine des châles au crochet, nous propose un mini-châle tricoté: Soleil Rouge.red sun knitted shawletteLe centre de ce joli petit châle est travaillé en rayures d’un bout à l’autre. La bordure large est tricotée perpendiculairement et accrochée au fur et à mesure à la lisière du centre. Le tout est entièrement reversible.Plus d’informations dans la boutique.Toujours sur le thème des châles tricotés, une série de trois modèles inspirés par la mythologie grecque et créés par Kirsten Kapur:Thalia, un châle superbe avec un point ajouré très original au centre, et une bordure majestueuse.thaliaEuphrosyne, tout en délicatesse avec ses points « feuilles » aériéns et sa petite bordure au motif en losanges.euphrosyneAglaea, un châle magnifique associant les torsades et la dentelle. aglaeaTous sont bien sûr disponibles dans la boutique!Des boutons habillés de crochet:Il est parfois difficile de trouver des boutons pour aller sur un projet de crochet. Il y a tant de paramètres: la taille, la couleur, le style… Je trouve qu’il est souvent particulièrement difficile de trouver la bonne couleur.Plutôt que de chercher longuement les boutons parfaits, vous pouvez recycler des boutons que vous avez déjà en les habillant de crochet. C’est assez facile à faire, et le résultat sera totalement unique. Vous pouvez choisir si vous voulez faire des boutons qui tranchent et sont très visibles, ou si vous préférez faire les boutons avec le même fil que celui que vous avez utilisé dans votre travail, pour qu’ils se fondent parfaitement dans le décor.uncovered buttonsOn peut utiliser toutes sortes de boutons pour ce genre de projet, mais je trouve que les boutons à queue sont plus facile à coudre sur les projets de crochet. On peut aussi bien sûr utiliser n’importe quel point pour recouvrir les boutons. Toutefois, comme je choisis en général d’habiller des vieux boutons que j’ai en stock et qui ne sont pas particulièrement jolis, ni tous de la même couleur, je préfère les mailles serrées. Je trouve que c’est le point qui couvre le mieux le bouton. Pour la même raison, je travaille avec un crochet relativement fin.Commencez avec une boucle ajustable (cette technique a été expliquée en détail dans le bulletin du mois de juin 2010). Faites 6 ms dans la boucle et serrez.adjustable loopMettez une épingle à nourrice (ou un autre type de repère) dans la première maille du tour. Vous allez replacer ce repère dans la première maille à chaque tour. Je préfère travailler en spirale, et c’est la seule méthode que j’ai trouvé pour savoir exactement où j’en suis.round with pinPour le deuxième tour, faire 2 ms dans chaque maille. Pour le troisième, faire 2 ms dans une maille sur deux, et 1 ms dans les autres mailles. Pour le quatrième tour, faire 2 ms dans une maille sur trois, et 1 ms dans les autres mailles. En crochetant une maille de plus entre les augmentations pour chaque tour, on maintient une augmentation de 6 m pour chaque tour – ce qu’il vous faut pour obtenir un rond plat en mailles serrées.Le nombre de tours requis dépend du fil utilisé et de la taille du bouton à habiller. Continuez les tours avec augmentations jusqu’à ce que vous ayez un rond avec à peu près le même diamètre que le bouton.right size discAu tour suivant, faites 1 ms dans chaque maille (sans augmentations).Au tour d’après, faites 2 ms écoulées ensemble dans les 2 mailles suivantes, tout autour. Vous avez maintenant un petit « bol » peu profond de la taille de votre bouton.button cover bowlArrêtez le fil, en laissant un bout assez long. Rentrez tous les fils, sauf le dernier bout. C’est plus facile si vous retournez le « bol » sur l’envers.weaving in endRetournez l’habillage sur l’endroit. Glissez le bouton dans le « bol ». Enfilez le bout de fil restant sur une aiguille à bout rond, et tissez le fil à travers le haut des mailles du dernier tour, tout autour. tightening coverSerrez le fil pour bien enfermer le bouton, et rentrez-le avec quelques poins. finished backVoilà, un bouton unique!finished topVous aurez des effets différents avec des fils différents. Les fils lisses comme le bambou, la soie, le lin ou le cotton laissent souvent transparaître un peu de la couleur du bouton en-dessous. On peut choisir une couleur assortis pour l’habillage, ou utiliser des boutons qui ont tous le même aspect (couleur ou métal). C’est plus facile de couvrir les boutons entièrement avec des fils un peu plus gonflants et moins lisses, comme l’alpaga ou la laine.J’ai utilisé un crochet de 1,75 mm pour les fils dentelle et de 2,5 mm pour la laine type « chaussette » quand j’ai habillé mes boutons. N’hésitez pas à faire vos propres expériences avec la taille du crochet, le type de fil, des changements de couleurs et pourquoi pas un peu de broderie simple!buttons    

A bientôt!

signature

Soleil rouge – Red Sun

EclatDuSoleil nous propose sa dernière création, un mini-châle tricoté nommé Soleil rouge.

EclatDuSoleil presents her latest pattern, a knitted shawlette named Red Sun.

Tout en finesse et raffinement, ce modèle bicolore est entièrement réversible.

Sophisticated and delicate, this two-coloured design is entirely reversible.

Soleil rouge est tricoté en deux fils type « chaussette », sur des aiguilles de 4 mm.

Red Sun is knitted in two colours of fingering weight yarn, on 4 mm (US 6) needles.

Plus d’informations dans la boutique!

More information in the shop!

Aglaea

La voici, la troisième Grâce, sœur de Thalia et Euphrosyne: Aglaea, par Kirsten Kapur.

I’m publishing the French version of Kirsten Kapur’s pattern Aglaea. The English version is available directly from the designer.

Aglaea, ou Aglaé en français, signifie « rayonnante de beauté », et cette Grâce incarne la beauté éblouissante, la splendeur.

Nom bien trouvé pour ce châle, où torsades et dentelle rivalisent de beauté.

Plus d’informations dans la boutique!

Un grand merci! – A big thank you!

… à toutes celles qui sont venues me voir sur mon stand au salon ID-Créatives de Lyon. Et à Olivia qui m’a aidé tout au long de ces 4 jours de folie joyeuse. Photo du stand à venir!

… to all those who came to see me in my booth at the ID-Créatives fair in Lyon. And to Olivia who helped me throughout these 4 days of joyful madness. A pic of the booth is to come!

Euphrosyne

J’ai l’honneur de vous présenter la soeur de Thalia – Euphrosyne!

I’m publishing Kirsten Kapur’s shawl pattern Euphrosyne in French. The English version is available directly from the designer.

Ce châle créé par Kirsten Kapur et inspiré par la grâce et la beauté est tricoté en forme de demi-cercle.

Les points du centre ainsi que la bordure sont expliqués par écrit et par une grille.

Pour le fil, mon coeur balance: alpaga dentelle ou London? Le bambou irait bien aussi… Dans tous les cas, il vous en faudra environ 575 mètres.

Plus d’informations dans la boutique.