Annette Petavy Design – Newsletter January 2013 – Playing with a square

Newsletter January 2013: Playing with a squareNews:I’m happy to present the newest pattern in my shop: Mademoiselle Chrysanthème and Monsieur Chou, two knitted and felted bags designed by Olivia Ferrand.chrysantheme and chouThe pattern contains detailed instructions for knitting and felting both bags.More information in the shop.There are also new tools for crocheters in the shop. You can now find Tunisian hooks in bamboo, both traditional and double-ended hooks in two lengths.hooksMore information in the shop.Playing with a squareWhen I designed the square used for the candleholder in the last newsletter, I didn’t start completely from scratch.I wanted a square motif with a circle in the middle. Since I knew crocheters have been making motifs like this for ages, starting with a circle and finishing as a square, I pulled out my reference books and started leafing through them.Using the basic construction of an existing square of this type, I modified the stitches used and the way they were distributed until I achieved a new motif that I was satisfied with.There is no reason that you should not be able to do the same thing. This month I want to give you a few ideas on how to modify an existing motif. Many of these ideas are, of course, also applicable to row-by-row stitch patterns, and perhaps you will find it interesting to consult the newsletter from August 2009 on that topic.square1This was my starting point. It’s the exact same square as in last month’s newsletter, only this time worked in laceweight yarn and with a 3 mm (US C-2 or D-3) hook. The yarns in these squares are my laceweight linen and bamboo, after undergoing some dyeing experiments.Without changing a single thing in the construction of a square, you can change its appearance by playing with the colours you’re using. Change colours on different rounds and see what you get. The rounds worked in the same colour will become a visual unit – as they do here for rounds 3 and 4, which both become the frame of the motif. Light or bright colours will pop out and highlight the part of the motif in which they’re used. You can easily spend a couple of hours just playing with different uses of colours in the same motif, and get very interesting and visually different results.square2In my first variation, I simply replaced the dc’s in rounds 1 and 3 by dc3tog-clusters. This instantly gives the quite geometrical motif a rounded, flowery character. You could of course take this even further by working the trebles in round 3 as tr3tog-clusters, and perhaps even by working dc3tog’s in round 4 (the final round). In this latter case, I’d suggest working only every second dc as a cluster and replacing the other ones with chains, to keep the edge straight and the motif flat.square3In the second variation, I wanted to work a full circle in the middle of the motif. I added a chain to the ring at the center for comfort and flatness.Note that to enhance the contrast with the now very present center, I also « thinned out » the last round by replacing every second dc with a chain.square4 Then it was time to play a bit with round 3. I decided to emphasize the corners by « filling in » the previous 3-ch space, replacing it with 3 trebles.This actually increased the perimeter of the square, since a treble takes up more space than a chain. I had to add a couple of chains to each corner of round 4 to compensate for this.squarelastI couldn’t end my experiments without another variation of round 3. This time I visually reinforced the center of each side of the square by adding 2 dc’s on either side of the lone dc (and, of course, subtracting the corresponding chains).I could go on even longer – and this is just a simple square with four rounds. Just imagine how you could play with a larger square, changing the stitches on different rounds and testing different colour arrangements.Grab a hook and some leftover yarn and start playing!

See you soon!

signature

Annette Petavy Design – Nyhetsbrev januari 2013 – Lek med en ruta

Nyhetsbrev januari 2013: Lek med en rutaNytt:Olivia Ferrand har designat två stickade och tovade väskor: Mademoiselle Chrysanthème och Monsieur Chou (mönster endast på engelska, översättes på begäran).chrysantheme and chouMer information i butiken.Jag har också fått in nya fina kroknålar i bambu från Ullcentrum, både vanliga kroknålar och kroknålar med krok i båda ändarna.hooksMer information i butiken.Lek med en rutaNär jag tog fram rutan som jag använde till ljuslyktan i förra nyhetsbrevet började jag inte från noll.Jag ville ha en fyrkantig ruta med en cirkel i mitten. Eftersom jag visste att det redan fanns massor av varianter på det här temat tog jag fram mina referensböcker och började bläddra.Jag utgick från en befintlig ruta av den här sorten och dess grundkonstruktion. Sedan ändrade jag maskor och deras fördelning tills jag fick fram en ny ruta som jag var nöjd med.Det finns ingen anledning att du inte skulle kunna göra samma sak. Den här månaden vill jag ge några uppslag till hur man kan ändra en befintlig ruta (eller stjärna, eller rundel…). Många av de här idéerna är förstås tillämpliga även på mönster som virkas fram och tillbaka i varv, och är du intresserad av det kanske du också vill läsa (eller läsa om) nyhetsbrevet från augusti 2009. square1Det här var utgångspunkten. Det är exakt samma ruta som i förra månadens nyhetsbrev, men den här gången virkade jag den i spetsgarn och med en 3 mm virknål. Garnerna i rutorna är mina spetsgarn i lin och bambu, som fått utstå diverse färgningsprov.Utan att ändra något alls i själva konstruktionen av en ruta kan du ändra dess utseende genom att leka med de färger du använder. Variera de varv där du gör färgbyten och se vad som händer. Varv som följer på varandra och som virkas i samma färg bildar en visuell enhet – det är t ex fallet med varv 3 och 4 här, som båda utgör en och samma ram runt cirkeln i mitten. Ljusa eller starka färger slår igenom och framhäver den del av rutan där de används. Man kan lätt lägga några timmar på att bara leka med färger inom en och samma ruta, och få fram intressanta och varierade effekter.square2I den här första varianten bytte jag helt enkelt ut stolparna i varv 1 och 3 mot 3 hopvirkade stolpar. Det tidigare så strikta och geometriska motivet börjar genast se ut som en blomma med blad. Man kan gå ännu längre med det här genom att byta ut dubbelstolparna i varv 3 mot 3 hopvirkade dubbelstolpar, och kanske till och med virka grupper med 3 hopvirkade stolpar i varv 4 (det sista varvet). I det sistnämnda fallet får man nog byta ut åtminstone varannan vanlig stolpe mot en luftmaska för att få plats med de hopvirkade grupperna.square3I den andra varianten ville jag göra en fylld rundel i mitten av rutan. Jag lade till en luftmaska i uppläggningsringen i mitten för att bekvämt få plats med alla stolpar och samtidigt se till att rutan fortfarande låg platt.För att skapa ytterligare kontrast mot den nu väldigt framträdande mittrundeln « gallrade » jag också i det sista varvet genom att byta ut varannan stolpe mot en luftmaska.square4 Nu var det dags att leka litet med varv nr 3. Jag bestämde mig för att ge mer tyngd åt hörnen genom att « fylla i » luftmaskbågarna i hörnen, där jag ersatte de 3 luftmaskorna med 3 dubbelstolpar.Det innebar att rutans omkrets blev större, eftersom en dubbelstolpe är bredare än en luftmaska. Jag fick lägga till ett par luftmaskor i varje hörn på varv 4 för att kompensera för det.squarelastOch jag kunde inte sluta experimentera innan jag testat en annan variant på varv 3. Den här gången förstärkte jag varje sida av rutan genom att lägga till två stolpar på var sida om den ensamma stolpen i mitten av sidan (jag tog naturligtvis bort motsvarande antal luftmaskor).Jag hade kunnat fortsätta ännu längre – och det här var en enkel liten ruta med bara fyra varv. Tänk dig hur mycket du kan leka med en större ruta genom att ändra maskor på olika varv och testa olika färgkompositioner.Så gå och leta fram en virknål och litet garnrester och börja lek!

Vi ses snart!

signature

Annette Petavy Design – Bulletin janvier 2013 – S’amuser avec un carré

Bulletin d’information janvier 2013 : S’amuser avec un carréDu neuf :J’ai le plaisir de vous présenter une fiche deux-en-un signée Olivia Ferrand : Mademoiselle Chrysanthème et Monsieur Chou, deux sacs tricotés et feutrés.chrysantheme and chouLa fiche contient des instructions détaillées pour tricoter et feutrer les deux sacs.Plus d’informations dans la boutique.Autre nouveauté parmi les fiches tricot : un superbe châle créé par Kirsten Kapur, Moulin Rouge.moulin rougeCe châle délicat se tricote avec seulement 100 g de fil fin et se commence – pour une fois! – par le bas.Plus d’informations dans la boutique.Il y a aussi de nouveaux crochets en bambou pour le crochet tunisien dans la boutique : des crochets tunisiens classiques ainsi que des crochets à double bec en deux longueurs.hooksPlus d’informations dans la boutique.S’amuser avec un carréQuand j’ai voulu créer le carré utilisé pour le photophore dans le dernier bulletin, je n’ai pas commencé complètement de zéro.Je voulais un carré avec un cercle au milieu. Puisque je savais qu’il existait plein de motifs de ce type, démarrant en cercle et terminant en carré, j’ai sorti mes livres de motifs et je me suis plongée dedans.À partir de la construction d’un carré existant de ce type, j’ai changé les points utilisés et leur disposition jusqu’à obtenir un nouveau carré qui correspondait à ce que je souhaitais.Il n’y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas faire pareil. Ce mois-ci, je veux vous donner quelques idées pour réussir à modifier un motif existant. Plusieurs idées sont bien sûr aussi applicables aux points qui se travaillent en aller-retour. Sur ce dernier sujet, je vous propose de consulter également le bulletin d’information d’août 2009.square1Voici mon point de départ. C’est exactement le même carré que dans le bulletin du mois dernier, mais cette fois-ci je l’ai crocheté en fil dentelle avec un crochet de 3 mm. Les fils dans les carrés présentés ce mois-ci sont le lin dentelle et le bambou dentelle dans ma boutique, qui ont subi quelques tests de teinture.Sans changer quoi que ce soit dans la construction d’un carré on peut changer son aspect en jouant avec les couleurs utilisées. Variez les tours où vous changez de couleur, et regardez ce que vous obtenez. Deux tours successifs travaillés dans la même couleur deviennent une unité visuelle – c’est le cas ici pour les tours 3 et 4, travaillés en jaune, qui forment ensemble un cadre carré pour le motif circulaire au centre. Les couleurs claires ou vives se démarqueront des autres et mettront en avant la partie du motif où elles ont été utilisées. On peut facilement passer quelques heures simplement en jouant avec les couleurs dans un seul et même motif, et obtenir des effets intéressants et visuellement très variés.square2Dans ma première variation, j’ai simplement remplacé les brides dans les tours 1 et 3 par des groupes de 3 brides rabattues ensemble. Cela change tout de suite le caractère du motif de base, assez strict et géométrique. Il devient plus arrondi et fait penser à une fleur et à des feuilles. On peut bien sûr pousser cette transformation encore plus loin, en remplaçant les doubles brides dans le 3ème tour par des groupes de 3 doubles brides rabattues ensemble, et peut-être même en travaillant des groupes de 3 brides dans le 4ème tour (le dernier tour). Dans ce dernier cas, il faudrait remplacer au moins une bride sur deux par une maille en l’air pour laisser la place aux groupes de brides.square3Dans cette deuxième variation, j’ai voulu faire un rond plein dans le centre du motif. J’ai ajouté une maille en l’air dans l’anneau de démarrage, pour pouvoir travailler plus confortablement et pour permettre au centre de rester bien plat.Pour créer encore plus de contraste avec le centre du motif, qui devient très présent, j’ai aussi «éclairci» le dernier tour en remplaçant une bride sur deux avec une maille en l’air.square4 Maintenant, je voulais m’amuser un peu avec le 3ème tour. J’ai décidé de mettre l’accent sur les angles, en «remplissant» l’arceau de 3 mailles en l’air, que j’ai remplacé par 3 doubles brides.Comme une double bride est plus large qu’une maille en l’air, ceci a eu pour effet d’augmenter le périmètre du carré. J’ai donc du ajouter deux mailles en l’air à chaque angle sur le 4ème tour, pour compenser.squarelastJe ne pouvais terminer mes expériences sans tenter une autre variation du 3ème tour. Cette fois-ci, j’ai voulu renforcer l’impact visuel du centre de chaque côté du carré, en ajoutant 2 brides de part et d’autre de la bride «solitaire» sur le côté (en enlevant bien sûr les mailles en l’air correspondantes).Je pourrais continuer encore longtemps – et il s’agit là d’un carré simple avec seulement 4 tours. Imaginez toutes les possibilités avec un carré plus grand où vous pourrez modifier les points sur les différents tours et jouer avec la disposition des couleurs.Allez, maintenant c’est à vous d’aller chercher un crochet et de commencer à jouer ! À bientôt !

signature

Creativa Montpellier

montpellier

Merci à tous ceux qui sont passés me voir avec Olivia sur notre stand de Créativa Montpellier le week-end dernier!

Vous nous avez tous fait très plaisir! Petite mention spéciale tout de même pour les habituées du Stammtisch de tricot de Montpellier ;).

Marquer des augmentations au tricot – Tracking increases in knitting

Cela faisait longtemps que j’avais entendu parler de cette technique pour repérer les augmentations dans un ouvrage de tricot à l’aide d’un simple bout de laine, mais je n’avais jamais essayé. Maintenant je me demande vraiment pourquoi – c’est si simple et efficace!

Several times, I had heard about this technique to track increases in a knitting project, using a simple piece of yarn, but I had never tried before. Now, I really wonder why it took me so long – it’s so easy and practical!

tracer-des-augmentations-red1

Il suffit donc de couper une longueur d’un fil de couleur contrastante, par préférence pas trop glissant (il faut qu’il reste en place tant que vous en avez besoin). Avant de faire votre augmentation, vous passez simplement le fil entre les mailles – pour commencer par exemple de l’avant vers l’arrière du travail. Vous faites votre augmentation, et vous continuez à tricoter en laissant le fil pendouiller tranquillement. A l’augmentation suivante, vous le ramenez dans l’autre sens.

All you have to do is cut a length of a yarn in a contrasting colour, preferably a yarn that is not too slick (you want it to stay put and not slide out of your knitting as long as you need it). Before increasing, just pass the marking yarn between the stitches. The first time, you can pass it from the front to the back of your work. Increase as needed, and continue knitting, simply leaving the marking yarn hanging. At your next increase, you bring it back to the front.

tracer-des-augmentations-red2

Votre fil « marqueur » sera donc tissé dans votre ouvrage. Chaque point de passage d’un côté à l’autre du travail marque une augmentation.

Your « marking yarn » will be woven through your project. Each point where it passes from one side of the work to the other marks an increase.

tracer-des-augmentations-red3

Ce bout de fil vous aidera même pour compter les rangs entre vos augmentations et ainsi savoir sur quel rang faire la suivante. Regardez les brins indiqués par les flèches dans la photo – chaque brin = un rang. Ici, je vais attaquer mon rang endroit. Il y a quatre brins au-dessus du dernier passage du fil « marqueur » – comme j’augmente tous les 4 rangs, je dois donc faire une nouvelle augmentation sur ce rang.

This piece of yarn will even help you to count the rows between increases, and thus to know on which row to make your next increase. Look at the strands that the arrows in the photo point at. Each strand = one row. I’m about to start my next right side row. There are four strands above the last passing point of the « marking yarn ». Since I make increases on every 4th row in this project, I am supposed to increase on this next row.

Je vous l’ai dit: simple et vraiment efficace!

I told you: easy and really practical!

Nouveaux coloris – New colours

mochiplus_574

Un joli dégradé de verts, Leaves & Sprouts – il a été supprimé dans la qualité Mini Mochi, mais je l’ai retrouvé dans la gamme Mochi Plus! Malheureusement, la photo ne rend pas justice aux couleurs très lumineuses, il va falloir que j’essaie de la refaire quand le temps sera moins maussade.

A splendid multi-shaded green, Leaves & Sprouts – it was discontinued in Mini Mochi, but I have found it again in the Mochi Plus range! Unfortunately, the photo doesn’t do the splendid colours justice. I must try to take new pictures on a sunnier day.

lindentelle_i

Le noir vient compléter la gamme de lin dentelle – un basique élégant!

Black is added to the laceweight linen range – basic elegance!

Mon crochet et moi – Episode 26

Show notes for my podcast in French.

Le lien direct vers le fichier mp3 est ici. Dans I-tunes, taper “mon crochet et moi” dans le moteur de recherche.

Flux RSS pour le podcast: http://annettepetavy.libsyn.com/rss

Liens vers les sujets évoqués dans l’épisode 26:

Livre Connect the Shapes Crochet Motifs par Edie Eckman

Livre 150 grannies à crocheter

Mademoiselle Chrysanthème et Monsieur Chou

mllechrys

Moulin Rouge

moulinrouge

Crochet tunisiens

tunisiendroit

Crochets tunisiens à double bec

tunisienrond16

Fil bambou dentelle

bambou-003red

Livre Crochet Bohème

Blog de Cecile Balladino Eclectic Gipsyland

Créativa Montpellier

Blog du salon à Champs-sur-Drac

magnatune.com

Andreas Almqvist

 

 

Plus d’offres spéciales dans la boutique / More special offers in the shop

offres16janv2013

Cette semaine je vous propose quelques lots de mérinos fin, une qualité très populaire – à saisir pour vos châles, layettes et autre projets tout en douceur et finesse!

This week I’m offering a few batches of fingering weight merino at a reduced price – for your shawls, your baby garments and other soft and delicate projects.

Il s’agit toujours de lots uniques et non divisibles, vendus selon le principe « premier arrivé, premier servi ». Rendez-vous dans la boutique!

As previously, for easier logistics, these special offers are only available in the French shop. If you want to make a purchase but don’t want to go through the procedure in French, please e-mail me in English.

Moulin Rouge

moulinrouge

J’ai le bonheur de pouvoir vous présenter la traduction française du très joli modèle de Kirsten Kapur: Moulin Rouge.

I’m publishing Kirsten Kapur’s lovely shawl pattern Moulin Rouge in French. The English version is available directly from the designer.

C’est un petit châle qui peut se tricoter avec environ 100 g de fil chaussette ou layette, avec des aiguilles no 5. Le résultat est donc très léger et aérien.

moulinrouge_a

La construction est différente et intéressante, puisqu’on commence par un montage en picot pour créer le bord inférieur, et qu’on continue ensuite vers le haut.

Plus d’informations dans la boutique!

Mademoiselle Chrysanthème et Monsieur Chou

mllechrys

Si vous ne les aviez pas croisé au salon ID-Créatives de Lyon, vous ne connaissez pas encore Mademoiselle Chrysanthème et Monsieur Chou! J’ai donc l’immense plaisir de vous présenter cette petite fratrie de sacs tricotés et feutrés.

If you didn’t meet them at ID-Créatives in Lyon in October, you are not acquainted with Mademoiselle Chrysanthème and Monsieur Chou! I am so happy to introduce these two siblings, in the form of knitted and felted bags, to you.

mllechrys_a

Sortis de l’imagination d’Olivia Ferrand, ils partagent le même principe de construction. Mademoiselle Chrysanthème est plus grande, plus enveloppante,  et contiendra plus de choses, Monsieur Chou est plus facile à réaliser – à vous de choisir!

Sprung from the imagination of Olivia Ferrand, they share the same basic construction. Mademoiselle Chrysanthème is larger, rounder and will hold more things for you, Monsieur Chou is easier to make – the choice is yours!

Monsieurchou_2

Plus d’informations dans la boutique.

More information in the shop.