Arrivage Mini Mochi avec nouveau coloris / New stock in Mini Mochi with new colourway

fog bound
Un tout nouveau coloris de Mini Mochi dans ma boutique : Fog Bound, un magnifique dégradé de gris.

A brand new Mini Mochi colour in my shop: Fog Bound, in magnificent shades of grey.

cherries jubilee
Dans le même carton il y avait du nouveau stock dans le coloris Cherries Jubilee, dont je vous n’ai pas beaucoup parlé encore. J’avais reçu une première livraison, qui est partie presque tout de suite. Maintenant, j’ai rempli les rayons avec cette superbe couleur qui fait penser aux pêches de vignes avec ses teintes qui naviguent entre corail et vert en passant par des tons profonds.

In the same box were new balls in the colour Cherries Jubilee. I haven’t talked a lot about this colourway yet. I received a first shipment, that sold almost immediately. Now I have filled the shelves with this superb colourway that makes me think of late-summer peaches with its shades going from coral to green via much darker nuances.

 

periwinkle shadows
Et j’ai bien sûr rajouté, encore une fois, du Periwinkle Shadows, qui lui aussi a beaucoup de mal à rester entre mes mains, avec ses tons bleus très séduisants.

And I added, of course, once more new stock in Perwinkle Shadows with its seductive blue tones – another colourway that seems to jump out the window as soon as I get it in.

Retrouvez toute ma gamme Mini Mochi ici.

My complete range of Mini Mochi is to be found here.

Nyhetsbrev mars 2016 – C2C: former och varianter

I butiken

I mars handlar nyheterna mest om garn och virknålar!

sable site
Spetsgarnet i bambu finns nu också i färgen « sand » – en mjuk färg för ett mjukt garn. Den vackra lystern gör att man nästan vill äta upp det! (Färgen får mig också att tänka på ljus kolasås).

Cobweb ultra fin - maintenant aussi en gris ardoise / Ultrafine laceweight, "cobweb", now also in slate grey
Dessutom har jag lagt till en mörkt skiffergrå färg i mitt allra tunnaste garn, merinogarnet cobweb. Den mörkgrå färgen är lätt melerad.

För att kunna virka allt detta garn har jag utvidgat mitt sortiment av virknålar från Tulip.

rose et gold
För att kunna erbjuda fler storlekar lade jag till de grå Etimo Gold, utöver de rosa Etimo Rose som redan fanns, men som är svåra att alltid få i alla storlekar. Samma form, samma fina grepp, två färger.

På bloggen (på engelska och franska)

châles en bambou

Ett retrospektiv över virkade sjalar som designats särskilt för spetsgarnet i bambu – modeller att återupptäcka och att virka i bambu eller andra spetsgarner.

Alla fyra modellerna (Sommarbris, Gwidel, Nejlika och Sea and Sun) finns på svenska.

C2C: former och varianter

I nyhetsbrevet för januari, som handlade om grunderna för C2C, och det för februari om färgbyten, visade jag bara fyrkantiga prover. Den här gången tar vi en titt på hur man kan konstruera andra former med C2C-virkning, och även hur själva grundmönstret kan varieras.

Alla de som virkar filtar i C2C behöver veta hur man konstruerar en rektangel. Så då gör vi det!

ill1

Börja precis som för en fyrkant, med ökningar i båda sidor. När sida A (se foto) har nått rätt höjd för rektangelns kortsida börjar man minska i höger/övre kant och fortsätter att öka i andra kanten.

ill2

När sida B når rätt längd för rektangelns långsida börjar man minska i den kanten också. Det innebär att man nu minskar i båda sidor ända tills rektangeln är färdig.

Jag lekte på ett annat sätt med ökningar och minskningar för att få fram den här formen:

bord feston

Här ökade jag i båda sidorna tills jag nått önskad vidd (5 block i min lilla provlapp). Sedan växlade jag mellan ett varv med minskningar i båda kanterna och ett varv med ökningar i båda kanterna. När jag tyckte att provet var tillräckligt stort minskade jag helt enkelt varje varv i båda sidorna till spetsen. Det blev ett slags avlång diamantform med taggiga sidor. Man kan naturligtvis virka ett projekt som är längre och bredare för att göra en halsduk, en avlång sjal eller kanske en bordslöpare.

När jag letade information om C2C-tekniken hittade jag olika varianter av det vanligaste virksättet (det med stolpar). En av varianterna grundas på halvstolpar.

variante demibrides
Varje block består av 2 hst och 2 lm. Ökningsblocken (och det första blocket) virkas på följande sätt:
4 lm, 1 hst i 3:dje lm från virknålen, 1 hst i sista lm.

Mönstret blir mer « finkornigt » och resultatet lite fastare.

En annan variant är att konstruera blocken med dubbelstolpar.

variante double brides
Blocken består av 4 dubbelstolpar och 4 lm. Ökningsblocken (och det första blocket) görs som följer:
8 lm, 1 dst i 5:e lm från virknålen, 1 dst i var och en av återstående 3 lm.

Med dubbelstolpar blir resultatet mjukare och får finare fall – den här varianten skulle fungera utmärkt för halsdukar och sjalar.

Om man blandar de här varianterna av C2C-mönstret med olika ökningar och minskningar kan man få fram nya, originella former.

triangle modifie
Det här är en triangel där jag helt enkelt ersatt det första och sista blocket på varje varv med ett block bestående av 3 hst och 2 lm. Avlång triangel eller lotusblomma?

swoosh
Och här tänker jag inte ens försöka hitta på ett namn på forment. I grunden är det fortfarande en triangel. I vänsterkanten använde jag samma block som i lotusblomstriangeln i början och slutet av varven. I högerkanten virkade jag det första eller sista blocket med 3 dst och 4 lm.

Nästa månad kommer jag att avsluta C2C-serien med en liten diskussion om kanter och ett enkelt mönster.

Tills dess hoppas jag att du experimenterar med former och varianter. Diskutera gärna dina experiment i kommentarerna nedan!

Vi ses snart!

signature

Newsletter March 2016 – C2C: shapes and variations

In the shop

This month, the news is about yarns and hooks!

sable site
The laceweight bamboo is now available in the colour sand, soft to the touch and to the eye, with a lovely shine that makes you almost want to eat it! (It also makes me think of a light toffee).

Cobweb ultra fin - maintenant aussi en gris ardoise / Ultrafine laceweight, "cobweb", now also in slate grey
I have also added a slate grey to my lightest yarn range, the cobweb merino. This dark grey is slightly heathered.

And to crochet all this yarn, I have extended my range of Tulip hooks.

rose et gold
In order to provide you with a larger choice of sizes, I have added the Etimo Gold hooks to the Etimo Rose ones you already know and love.

On the blog

châles en bambou

 

A retrospective of crochet shawls created specifically for the bamboo laceweight yarn – to rediscover and to interpret in bamboo or in other laceweight yarns.

 

 

C2C: shapes and variations

In the January newsletter on the basics of C2C and in the February newsletter on colour changes, I showed you only squares. This time we will have a look at how to construct other shapes in the C2C stitch pattern, and how you can create variations in the stitch itself.

For all those who are crocheting blankets in C2C, it is necessary to know how to construct a rectangle. So let’s do that!

ill1

Start working as for a square, increasing at both edges. When side A (see photo) is the right height for the short end of the rectangle, start decreasing at this edge while continuing to increase at the other edge.

ill2

When side B is the right length for the long side of the rectangle, start decreasing at this edge too. This means that you will now decrease at both edges until the rectangle is finished.
I played around a little differently with increases and decreases to obtain this shape:

bord feston

Here I increased at both edges until I reached the desired width (5 blocks in my little swatch). Then I alternated one row with decreases at both edges and one row with increases at both edges. When I thought my swatch was long enough, I simply decreased at both edges on every row to the tip. This created a sort of lozenge with pointy edges, but you can, of course, work it longer (and wider) to make a scarf, a stole, or perhaps a table runner.

While searching for information on the C2C technique I came across variations on the basic stitch pattern (the one constructed with dc’s). One of these variations is based on hdc’s.

variante demibrides
Each block is made from 2 hdc and 2 ch. The increase blocks (and the first block) are worked as follows:
Ch 4, 1 hdc in 3rd ch from the hook, 1 hdc in last ch.

The stitch pattern is more « fine-grained », and the fabric a little firmer.

Another variation is to use trebles to construct the blocks.

variante double brides
These blocks are made with 4 trebles and 4 ch. Increase blocks (and the first block) are made as follows:
Ch 8, 1 tr in 5th ch from the hook, 1 tr in each of remaining 3 ch.

Using trebles, the fabric is more supple and drapey – it would adapt well to scarves or stoles.

Mixing these variations on the C2C stitch pattern with different increases and decreases makes it possible to obtain new and quite original shapes.

triangle modifie
This is a triangle in which I’ve simply used blocks with 3 hdc and 2 ch for the first and last block in every row. Elongated triangle or lotus flower?

swoosh
Here I will not even try to give a name to the shape. Basically, it’s still a triangle. At the left edge, I used the same blocks as for the lotus-flower triangle at the end and at the beginning of each row. At the right edge, the first or last block of every row was worked using 3 tr and 4 ch.

Next month, we will conclude our exploration of the C2C stitch with a short discussion of borders and a simple pattern.

Until then, I hope you will experiment with shapes and variations, and share your experiences in the comments below!

See you soon!

signature

Bulletin mars 2016 – C2C : formes et variations

Dans la boutique

Je vous présente la traduction française d’un superbe châle créé par Kirsten Kapur : Liz Christy.

lizchristy 1
Ce châle était le châle mystère de Kirsten pour l’été 2015. C’est un châle type « pi », avec des augmentations concentriques. Chaque section contient un point bien spécifique, mais comme toujours avec les modèles de Kirsten, les différents points se succèdent dans une très belle harmonie.
Merci à Nathalie-la-traductrice pour son travail sur la traduction.

Retrouvez la fiche explicative du châle Liz Christy dans la boutique.

Toujours inspirée par les belles créations de Kirsten Kapur, et par le printemps qui arrive, je vous propose une nouvelle version de son joli châle Montrachet, cette fois-ci en lin et coton.

Châle Montrachet, créé par Kirsten Kapur, tricoté en Linéa pour l'été - kit disponible.
Le kit pour tricoter Montrachet avec le fil Linea est désormais disponible dans la boutique.
Merci à Nathalie-la-tricoteuse pour cette jolie version !

Autre kit dans la boutique : pour tricoter mon petit chauffe-épaule Rytmik.

collage kit rytmik
Le kit était indisponible pendant quelque temps, mais le fil est réapprovisionné, et le kit de nouveau en ligne. (Prévoir un peu d’attente pour les boutons – mais c’est en cours aussi !).

Nouveautés parmi les fils :

sable site
Le fil bambou dentelle existe désormais aussi dans le coloris sable, doux et brillant

Cobweb ultra fin - maintenant aussi en gris ardoise / Ultrafine laceweight, "cobweb", now also in slate grey
… et le fil dentelle arachnéen, « cobweb » de son petit nom, est maintenant disponible également en gris ardoise, un gris foncé légèrement chiné.

Et pour crocheter cela, des crochets Tulip :

rose et gold
Les roses, que vous connaissez déjà, et des gris, pour plus de choix dans les différentes tailles!

Sur le blog

châles en bambouPetite rétrospective des châles au crochet créés spécifiquement pour le fil bambou dentelle – à redécouvrir et à interpréter en bambou ou avec d’autres fils dentelle.

 

 

 

Baktus La Malbaie Spirou Bobine

 

Le très joli baktus La Malbaie par Spirou Bobine (liens pour acheter sa fiche dans le billet de blog), réalisé en Mini Mochi de ma boutique.

 

À venir

Pas de cours en avril, mais deux salons :

Du 8 au 10 avril, Salon des Créateurs Aux Fils du Tarn, à Villemur-sur-Tarn (31). Je serai là, avec une invitée très spéciale : EclatDuSoleil/Hélène Marcy m’accompagne !

Du 20 au 23 avril, Pour l’Amour du Fil, le grand rendez-vous des Arts du Fil à Nantes (44). J’y serai aussi, accompagnée par Olivia/Mon Souk et ses créatures splendides !

Retrouvez toutes les manifestations à venir sur la page « salons » du blog.

C2C : formes et variations

Dans le bulletin de janvier sur les bases de construction de C2C et celui de février sur le travail des couleurs, je n’ai montré que des carrés. Cette fois-ci nous allons regarder comment construire d’autres formes, et comment varier le point.

Pour toutes celles et tous ceux qui crochètent des plaids en C2C, il est indispensable de savoir comment construire un rectangle. Voici la méthode :

ill1

Commencez comme un carré, donc en augmentant aux deux lisières. Lorsque le côté A mesure la hauteur voulue pour le petit côté du rectangle, commencez à diminuer à cette lisière, tout en continuant à augmenter de l’autre.

ill2

Lorsque le côté B mesure la longueur voulu du grand côté du rectangle, commencez à diminuer à cette lisière aussi – on diminue donc aux deux bords, jusqu’à avoir terminé le rectangle.
J’ai joué un peu différemment avec les augmentations et diminutions pour obtenir cette forme :

bord feston

Ici, on augmente des deux côtés jusqu’à avoir obtenu la largeur désirée. Ensuite, on alterne un rang de diminution des deux côtés avec un rang d’augmentation des deux côtés. Quand on a obtenu la longueur souhaitée, on diminue des deux côtés jusqu’à finir la pointe. Ici, cela nous donne une sorte de losange avec le bord festonné, mais on pourrait bien sûr faire plus long (et plus large) pour obtenir une écharpe, une étole ou peut-être un centre de table.

En cherchant des informations sur le C2C, j’ai trouvé des variations sur le point de base (celui construit avec des brides). L’une de ces variations et une version en demi-brides.

variante demibrides
Là, chaque bloc est composé de 2 demi-brides et un arceau de 2 ml. Les blocs d’augmentation (et le bloc initial) se font donc comme suit : 4 ml, 1 demi-br dans la 3ème ml à compter du crochet, 1 demi-br dans la dernière ml.

Le grain du point est plus fin, et le rendu un peu plus ferme.

Une autre variante est basée sur les double-brides.

variante double brides
Cette fois-ci, les blocs sont composés de 4 double-brides et 4 ml. Les blocs d’augmentation (et le bloc initial) se font donc de la manière suivante :
8 ml, 1 Dblbr dans la 5ème ml à compter du crochet, 1 Dblbr dans chacune des 3 dernières ml.

Avec les double-brides, le résultat est plus souple – bien adapté pour des écharpes ou des étoles.
En mixant des variations du point C2C avec des jeux d’augmentations et diminutions, on peut obtenir des formes plus souples et originales.

triangle modifie
Voici un triangle où j’ai simplement utilisé des blocs avec 3 demi-brides et un arceau de 2 ml pour le premier et dernier bloc de chaque rang. Triangle allongé ou fleur de lotus ?

swoosh
Et là, je donne ma langue au chat pour nommer la forme. En tout cas, c’est encore un triangle à la base. À la lisière gauche, j’ai utilisé les même blocs que pour le « triangle-fleur-de-lotus » en fin et début du rang. À droite, le premier et dernier bloc de chaque rang est composé de 3 double-brides et un arceau de 4 ml.

Le mois prochain, nous conclurons notre exploration du C2C avec un petit mot sur les bordures et un modèle tout simple.

D’ici-là, je vous invite à expérimenter avec les formes et les différentes variations du point, et à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous !

À bientôt !

signature

 

 

 

Kit Montrachet pour l’été

Châle Montrachet, créé par Kirsten Kapur, tricoté en Linéa pour l'été - kit disponible.
Est-ce que vous vous rappelez du très joli modèle de châle Montrachet, créé par Kirsten Kapur ?

Le voici dans une jolie version pour les beaux jours !

1000px009
Tricoté dans le fil Linéa par Nathalie-la-tricoteuse, que je remercie du fond du cœur, ce châle douillet prend des airs tout à fait printaniers.

1000px006
Dans ce fil, composé de trois brins de lin et un brin de coton, il a de la tenue, mais aussi un joli tomber.

Comme il faut à peu près un écheveau et demie pour tricoter ce châle (un écheveau entier pour le fil du fond, mais seulement la moitié d’un pour les rayures de la bordure), il m’a semble pratique de vous proposer un kit.

kitmonrachet
Pour le moment j’ai prévu deux versions – si d’autres combinaisons de coloris de Linéa vous font envie, n’hésitez pas à m’en faire part.

Kit Montrachet dans la boutique.

Fiche en français du châle Montrachet, créé par Kirsten Kapur.

Cobweb gris ardoise – Cobweb slate grey

Cobweb ultra fin - maintenant aussi en gris ardoise / Ultrafine laceweight, "cobweb", now also in slate grey
Pour les amateurs et amatrices d’ouvrages ultra fins, la petite famille de fil dentelle arachnéen (cobweb) s’enrichit avec un gris ardoise légèrement nuancé – très beau, et aussi doux que les autres coloris. À noter aussi, que le gris clair (lui aussi un peu chiné) est de nouveau disponible.

For amateurs of ultralight projects, the cobweb family greets the arrival of a new member: the slightly heathered slate grey, just as soft as the other colours. Please note that the light grey (also slightly nuanced) is now available again.

Tricoté ou crocheté en simple avec des aiguilles ou un crochet numéro 3, vous obtenez un résultat digne d’une tenue de fée, léger, transparent mais chaud (c’est tout de même de la pure laine mérinos). Vous pourrez voir des échantillons ici.

Knitted or crocheted as a single strand with a 3 mm hook or needle, this is what fairy clothes are made of. A transparent fabric that still is warm (this is after all pure merino wool). Check out the swatches here.

En double, vous retrouvez un fil dentelle classique de 750 mètres au 100 g, tout en douceur.

If you double it up, it’s a classical laceweight at 750 meters per 100 g, still supersoft.

Cobweb gris ardoise, ultra doux / Cobweb in slate grey, supersoft.
Le fil arachnéen dans la boutique.

Cobweb yarn in the shop.

Arrivage de crochet Tulip – New stock in Tulip hooks

rose et gold
Les crochets Tulip sont de nouveau disponibles dans toutes les tailles ou presque !

Tulip hooks are now available again in the shop in all sizes (almost)!

Ces crochets viennent du Japon, et comme vous pouvez l’imaginer, la gestion des stocks est un peu compliqué : ce n’est pas certain qu’au moment où je passe ma commande, toutes les tailles soient disponibles. C’est pourquoi j’ai décidé de vous proposer désormais la version « Etimo gold » en plus.

These hooks come from Japan, and as you can imagine, stock management can be a bit complicated: sometimes some sizes are unavailable when I place my order. That’s why I have decided to add the « Etimo gold » hook to my range.

Etimo gold a la même forme, avec le même manche confortable, que la version rose que vous connaissez déjà. Sa couleur est différente, son prix un peu plus bas, et il existe dans des tailles jusqu’à 6 mm (plus gros que son copain rose).

Etimo gold has the same shape, with the same comfortable handle as the pink version you already know. The colour is different, the price a little lower, and the sizes go up to 6 mm (thicker than it’s pink sister).

Voilà, vous savez tout !

Now you know it all!

Dans la boutique, les crochets Etimo rose sont là et Etimo gold ici.

In the shop you will find Etimo rose hooks here and Etimo gold hooks there.

Le baktus de Spirou Bobine

Baktus La Malbaie Spirou Bobine
Connaissez-vous le blog de Spirou Bobine ? N’hésitez pas à y faire un tour, c’est une mine d’inspiration !

Spirou a créé un très joli modèle de baktus au crochet, La Malbaie (disponible sur Ravelry – ou en contactant la créatrice directement).

Récemment, elle a fait une version en Mini Mochi particulièrement réussie. Le coloris (Seafoam) n’existe plus, mais Spirou et moi pensons toutes les deux que le coloris Seaview le remplace très bien.

Vous trouverez tous les détails au sujet de cette réalisation dans l’article sur son blog. Merci Spirou Bobine !

Châles en bambou dentelle / Laceweight bamboo shawls

sable blog
En ajoutant le nouveau coloris sable à la gamme du bambou dentelle, j’ai pensé à tout ce qu’on peut faire avec … Tous les modèles tricotés ou crochetés en fil dentelle conviennent bien sûr, mais il y a quelques châles qui ont été conçus spécialement pour ce fil :

When adding the new sable colour to the laceweight bamboo range, I was thinking about all the things that you can make with it…
All patterns, knit or crocheted, designed for laceweight yarn work well, but some designs where specifically made for this yarn:

châles en bambou
En haut à gauche : Brise d’été, modèle créé par EclatDuSoleil.
Top left: Summer Breeze, designed by EclatDuSoleil.

En haut à droite : Gwidel, modèle créé par Véronique Chermette/Barjolaine.
Top right: Gwidel, designed by Véronique Chermette.

En bas à droite : Nejlika, modèle créé par moi-même (Annette Petavy).
Bottom right: Nejlika, designed by myself (Annette Petavy).

En bas à gauche : Sea and Sun, modèle créé par EclatDuSoleil.
Bottom left : Sea and Sun, designed by EclatDuSoleil.

 

Bambou dentelle dans la boutique.

Bamboo laceweight in the shop.