Nyhetsbrev februari 2016 – C2C: färgbyten

I butiken

Den skymtade förbi i 2015 års sistas nyhetsbrev, men nu finns mönstret också att köpa i butiken till min nya stickade modell, Rytmik.

IMG_7285 1000px
Både i den korta versionen (axelvärmaren) och i den längre (ponchon) anger ränderna i slät- och rätstickning rytmen för det här lilla plagget som är roligt att både sticka och bära. Jag måste medge att jag är särskilt förtjust i den kortare versionen, som jag tycker fungerar bra till jeans och en tröja, men också över en klänning.

Mer information i butiken.

Ny färg i garnet Mini Mochi – Perwinkle Shadows.

periwinkle shadows
Mini Mochi i butiken.

 

På bloggen (på engelska och franska)

IMG_7547 1000px
Som uppföljning av publiceringen av den runda halsduken 5 rektanglar pratade jag om olika maskbågar i allmänhet  och hittade en video om « den tredje maskbågen » i halvstolpar.

 

 

 

5422821998_dc258d86d9_b

Jag tittade tillbaka i tiden på mönster som jag publicerat för fem år sedan, bland annat den ständigt populära sjalen Victoria, designad by EclatDuSoleil (mönstret finns endast på engelska).

 

 

Jag gjorde också ett nytt avsnitt av min podcast på franska, Mon crochet et moi.

 

C2C: färgbyten

Förra månaden handlade nyhetsbrevet om grunderna för C2C. Den här gången fortsätter vi att utforska tekniken genom att fokusera på hur man arbetar med olika färger.

Flerfärgad C2C verkar jättepopulärt just nu. Man kan enkelt få fram vackra tonade effekter med ränder i olika färger, eller så kan man virka hela filtar med komplicerade flerfärgsmotiv efter diagram. Om du vill prova något i den stilen måste du veta hur man byter färg. Jag gissar att några idéer om hur man kan hantera alla olika garner också kan vara användbara.

Eftersom en av grundprinciperna för C2C är att betrakta varje block (se förra månadens nyhetsbrev) som en enhet kommer vi att byta färg mellan blocken, inte inuti dem (det är förstås möjligt, men jag tror att vi avstår från att göra det hela alltför komplicerat!).

Färgbytet kan ske mellan det sista blocket på ett varv och det första på nästa, för att virka ränder. Man kan också byta färg mitt på varvet för att få fram ett motiv. Det här gör man ofta med filtar – sök på « graphghans » så hittar du massor av exempel på det.

Vi börjar med enkla ränder!

Färgbytet görs lite olika beroende på om nästa varv är ett ökningsvarv eller ett minskningsvarv.

Färgbyte när nästa varv är ett ökningsvarv:

ill1
I slutet på föregående varv stannar man innan man gör den sista etappen i den sista stolpen (omsl, dra garnet genom de 2 återstående öglorna på virknålen). Det finns 2 öglor på virknålen. Ta den nya färgen och gör klar stolpen.
Sedan är det bara att vända och börja nästa varv  med ett ökningsblock (6 lm, 1 st i den 4:e lm från virknålen, 1 st i var och en av nästa 2 lm).

Färgbyte när nästa varv är ett minskningsvarv:

ill2
Vänd. Forsätt med samma garn som föregående varv och virka 1 sm i var och en av de 3 första stolparna. Ta det nya garnet och virka 1 sm i maskbågen.

IMG_7829

Fortsätt varvet med den nya färgen.

Här är mitt lilla prov på randig C2C:

ill3

Nu ska vi ta itu med färgbyten inom varvet, som görs för att få fram ett motiv. Vi ska utgå ifrån ett väldigt enkelt diagram, nämligen det här:

motif-page-001Det finns massor av sätt att göra diagram, och du kan också hitta många färdiga på nätet. Jag gjorde mitt i ett kalkylblad och skrev ut det.

ill4
Eftersom diagrammet läses diagonalt vred jag på papperet. För att underlätta numrerade jag varven.

ill5
Pilarna på bilden visar åt vilket håll de olika varven virkas.

Eftersom de första fem varven är enfärgade kan jag virka dem utan att fundera så mycket över diagrammet.

ill6
Här är de första fem varven (virkade i ljusblå mellantjock merinoull med en 4,5 mm virknål). Jag sätter en markör på rätsidan av arbetet för att se var jag är någonstans. Det gör det lättare att hitta rätt när man virkar komplicerade motiv, och underlättar också för att hantera garn och färgbyten (se nedan).

Jag markerar också de varv jag virkat på diagrammet, så blir det lättare att följa det.

ill7
Härifrån kommer jag att använda flera färger. På diagrammet kan man identifiera tre färgzoner: bakgrundsfärgen till vänster, bakgrundsfärgen till höger, och motivets färg i mitten. Det här är ett enkelt motiv. Om du virkar efter en mer komplicerad bild kommer du att ha mängder av färgzoner.

Varje färgzon ska få ett eget nystan. Man låter inte garnet löpa på baksidan av arbetet.

För att göra de här små nystanen föreslår jag ett exklusivt, mycket specifikt tillbehör, som ni bara kan hitta i min webbshop… nej förresten, det gör jag inte alls, jag föreslår att ni använder vanliga klädnypor.

ill8
Se bara till att du inte snurrar garnet för hårt runt klädnypan, och inte för långt ner. Du kommer att behöva kunna öppna den (jag kommer att visa varför).

Jag ska nu börja det första varvet där motivet ingår. Det är varv nr 6, på avigsidan.

ill9

Förbered färgbytet genom att virka de 3 stolparna i sista blocket i bakgrundsfärgen. Dra garnet mot dig (så att det blir kvar på avigsidan), och använd det nya garnet för att virka smygmaskan i maskbågen. Fortsätt varvet och gör nästa färgbyte på samma sätt.

När varvet är färdigt måste vi vända arbetet. Tack vare klädnyporna kan du göra det utan trassel.

ill10
Kläm fast nyporna vid respektive färgzon och vänd.

ill11
Inget trassel!

Det tål att upprepas: det här är ett enkelt motiv med bara tre olika smånystan. Med ett mer komplicerat motiv kommer du att ha många, många fler. Den tid det tar att nysta upp garnet runt klädnyporna sparar du snabbt in genom att du inte behöver reda ut en massa garntrassel varje gång du vänder arbetet.

ill12
Markera det varv du just virkat på diagrammet. Nästa varv är ett varv på rätsidan, och det betyder att vi gör färgbytet på ett lite annorlunda sätt.

ill13
I det sista blocket före färgbytet virkar du den sista stolpen nästan färdig. Stanna när du har två öglor kvar på virknålen. Ta den nya färgen och virka klart stolpen genom att göra ett omslag och dra garnet genom de två sista öglorna (bild till vänster ovan). Smygmaskan som fäster blocket i maskbågen görs sedan helt naturligt med den nya färgen (bild till höger). Fortsätt varvet och gör nästa färgbyte på samma sätt.

I de flesta förklaringar jag hittat anges bara ett sätt att byta färg: antingen den jag visade för färgbyten på avigsidan eller den jag just förklarat för färgbyten på rätsidan. När jag testade de två metoderna tyckte jag att resultatet blev bäst när jag varierade tekniken beroende på vilken sida varvet virkades på. Prova och se om det stämmer för dig också!

I vilket fall som helst bör du, precis efter färgbytet, dra litet i båda garnerna för att dra åt maskorna. Det blir mycket snyggare och prydligare på så sätt.

ill14

Nu har du en hel månad på dig att prova olika metoder för färgbyten i C2C. Nästa månad ska vi diskutera olika former!

Vi ses snart!

signature

Rytmik

Rytmik: un chauffe-épaule au tricot avec plein de couleurs. Ludique et élégant ! Points faciles / Rytmik: a knitted shoulder warmer with plenty of colours. Fun and elegant! Easy stitch patterns.
Voici un petit modèle où je me suis amusée avec des points simples et les couleurs du mérinos moyen : Rytmik !

Here is a little design where I had fun with simple stitches and the colours of my DK weight merino: Rytmik!

IMG_7280 1000 px
L’idée au départ était un poncho ou j’associais le jaune vif du mérinos moyen avec les deux gris chinés. Ayant fini le poncho, j’ai eu envie d’une version plus courte, plus légère, et peut-être aussi plus fun.

My first idea was a poncho combining the brilliant yellow of the DK weight merino with the two heathered greys. Having finished the poncho, I wanted to work a shorter, lighter and perhaps more playful version.

rytmik 1
Ainsi est née la version chauffe-épaule, avec une disposition un peu différente des couleur et une touche de rose vif par le coloris azalée.

This became the shoulder-warmer, where the colours are used a little differently, and the spark comes from the bright pink azalea colour.

2 de dos
Les jeux sont donc ouverts, le choix est libre, et les variations imaginables sont presque sans limites.

The games are open, the choice is yours, and the possible variations are almost endless.

superposition
Mais porter les deux en même temps, ce n’est pas vraiment une proposition sérieuse ! 😉

But I’m not really serious when I suggest you wear both at the same time! 😉

Rytmik dans la boutique.

Rytmik in the shop.

Newsletter February 2016 – C2C: colour changes

In the shop

You caught a glimpse of it in the last newsletter of 2015, but now the pattern is available in the shop: I’m happy to introduce my new knitted design, Rytmik.

IMG_7285 1000px
In both the short version (shoulder warmer) and the long version (poncho), the stripes in stockinette and garter stitch beat the rhythm of this little piece, fun to knit and fun to wear. I admit that I have a special fondness for the shorter version which I like to wear either over a long-sleeved T-shirt and a pair of jeans or over a dress.

More information in the shop.

New colourway in the Mini Mochi yarn – Perwinkle Shadows.

periwinkle shadows
Mini Mochi in the shop.

 

On the blog

IMG_7547 1000px
To follow up the publication of the 5 rectangles snood, I discussed loops in stitches here and found a video on the « third loop » of the half double crochet here.

 

 

 

5422821998_dc258d86d9_b

I also looked back on patterns published five years ago, among which the ever popular Victoria shawl, designed by EclatDuSoleil.

 

 

There was also a new episode of my podcast in French, Mon crochet et moi.

 

C2C: colour changes

Last month I discussed the basics of C2C. This month we’ll continue to explore this technique and focus on working with different colours.

Multicoloured work is probably the most popular way to work C2C currently. You can achieve beautiful gradient effects with stripes in different colours, or work entire afghans with complex multicoloured motifs using charts. If you want to do this kind of work, you will need to know how to change colours. I also think that a couple of ideas on how to handle all the different yarns can come in handy.

Since one of the basic principles of C2C is to treat each block (see last month’s newsletter) as a whole, we are going to change colours between two blocks, and not inside a block (this is possible, of course, but let’s not complicate things too much!).

The change can be made between the last block in a row and the first block in the next row, to work stripes. It can also be done somewhere along a row, to create a motif. Often, this is done to make an afghan – you can search the Internet for « graphghans » to see many examples.

Let’s start with simple stripes!

The colour change will happen at a different place depending on whether the next row is an increase row or a decrease row.

To change colours when the next row is an increase row:

ill1
At the end of the row, stop before the last « yo and pull through » in the last dc. There are 2 loops on the hook. Use the colour for the next row to finish the dc.
Then simply turn your work and start the next row with an increase block (ch 6, 1 dc in 4th ch from the hook, 1 dc in each of next 2 ch).

To change colours when the next row is a decrease row:

ill2
Turn work. Continuing with the same yarn as the previous row, make 1 sl st in each of the first 3 dc. With new colour, make 1 sl st in ch space.

IMG_7829

Continue row with the new colour.

Here is my little striped C2C swatch:

ill3

Now let’s discuss colour changes inside the row, to make a motif. We are going to work with a very simple chart, this one:

motif-page-001There are lots of ways to create your chart, and there are also many available on the Internet. I made my chart in a spreadsheet and printed it out.

ill4
Since the chart is to be read diagonally, I tilt my paper. To make reading the chart easier, I number the rows.

ill5
The arrows added to this photo show the direction of the work in different rows.

Since the first five rows are in a single colour, I can work them without thinking too much about the chart.

ill6
Here are the first five rows (in light blue DK weight merino, worked with a 4.5 mm hook). I place a marker on the right side of my work. This is useful to find your place in complex designs and to handle yarns and colour changes (see below).

I also mark the rows already worked in my chart, to make it easier to follow.

ill7
At this point I start to use several colours. On the chart, you can identify three colour zones: the background colour to the left, the background colour to the right, and the motif colour in the middle. This is a simple motif – with a more complex picture, you can have many, many more colour zones.

Each colour zone will have its own little ball of yarn. The unused yarn is not carried along the row.

To prepare your little yarn balls, I recommend an exclusive and very specific tool, available only in my web shop… well, actually not, I suggest you use simple clothespins.

ill8
Just make sure that you dont wind the yarn too tightly and not too far down on the clothespin. You will need to be able to open it (I will show you why).

I’m going to start the first row using the colour of the motif. It’s row number 6, on the wrong side of the work.

ill9

To change colours, I work the 3 dc in the block just before the colour change. I bring my working yarn towards me (to make sure it stays on the wrong side), and I work the sl st in the ch space in the new colour. I continue my row and make the second colour change in the same way.

Once the row is finished, I need to turn my work. Thanks to the clothespins, I can do this without tangling all my yarns.

ill10
I clip each clothespin to its colour zone, and I turn my work.

ill11
Tadaa, no tangles!

Once more: this is a simple motif with only three separate balls of yarn. With a more complex design, there will be many, many more, and the time spent winding yarn onto your clothespins is quickly saved by not having to untangle everything every time you turn your work.

ill12
I mark the row just made on my chart. The next row is a right-side row, which means that I will make my colour change a little differently.

ill13
In the last block before the colour change, I work the last dc to the next to last step, where I have two loops on the hook. At this point, I take the new colour and finish my dc with « yo and pull through » (photo to the left above). The slip stitch that attaches this block to the chain space will naturally be done with the new colour (photo to the right).  I continue my row and make the next colour change in the same way.

In most of the instructions I’ve found, only one way to change colours is used: either the one I indicated for changes on the wrong side or the one just shown for changes on the right side. When testing both methods, I found that varying the technique between the right and the wrong side gives the best and neatest result – try both ways to see if this is true for you as well!

In any case, just after the colour change you will need to pull a little on both yarns to tighten things up. This will improve the look of the colour change.

ill14

Now you have an entire month to try out different ways of changing colours when working the C2C technique. Next month we’ll discuss how you can shape your work!

See you soon,

signature

Bulletin février 2016 – C2C : changements de couleurs

Dans la boutique

Février était un mois avec beaucoup de tricot dans la boutique !

Vous l’avez aperçu dans le dernier bulletin de 2015, mais maintenant les explications sont disponibles dans la boutique :  je vous présente mon modèle Rytmik.

IMG_7285 1000px
En version courte (chauffe-épaule) ou longue (poncho), les rayures en jersey et point mousse rythment ce petit modèle amusant à tricoter. J’avoue avoir un faible pour la version courte, à porter sur un pull avec des jeans ou sur une robe.

Plus d’informations dans la boutique.

 

Maria Gustafsson a adapté le point traditionnel estonien Bellis pour en faire un point bicolore, très contemporain. Il en résulte une petite collection de modèles, les uns plus ravissants que les autres.

VanjaKlarPå4
Le châle Vanja

feudartifice 1
Le col Feu d’artifice

CintiaKlarSockgarn
Les chauffe-poignets Cintia
Tous les modèles en point Bellis bicolore peuvent se tricoter avec la Mini Mochi – et dans ce fil je viens de recevoir un nouveau coloris superbe, Periwinkle Shadows.

periwinkle shadows
Retrouvez tous les coloris de Mini Mochi dans la boutique.

Et si vous souhaitez tricoter la jolie petite veste pour enfants, Pomme de reinette, vous trouverez désormais quatre kits différents dans la boutique pour assortir fils et boutons.

collage pomme de reinette
Kit Pomme de reinette dans la boutique

 

Sur le blog

IMG_7547 1000px
Suite à la publication du col 5 rectangles, j’ai parlé brins des mailles en général ici, et trouvé une vidéo sur le « troisième brin » de la demi-bride là.

 

 

 

5422821998_dc258d86d9_b

J’ai aussi fais une petite serie d’articles sur les modèles publiés il y a 5 ans, et qui sont encore tout à fait d’actualité : les mitaines Feuilles de Chêne d’Alana Dakos, le châle Victoria d’EclatDuSoleil et le bonnet Ida de Kirsten Kapur.

 

 

Et j’ai publié un nouvel épisode du podcast : épisode 44.

 

À venir

Le programme du mois de mars :

Cours « libre » à La Boîte à Couture à Craponne (69) le 5 mars – inscriptions au 04 78 57 34 52.

Cours de la technique C2C chez moi à Brindas (69) le 23 mars. Inscriptions par mail.

Salon Patchwork et travaux d’aiguilles à St Georges de Commiers (38 – tout près de Grenoble) les 19 et 20 mars.

 

C2C : changements de couleur

Le mois dernier, je vous parlais des techniques de bases pour le C2C. Cette fois-ci, on continue l’exploration de cette technique en parlant du travail avec plusieurs couleurs.

Le travail multicolore est probablement l’application la plus fréquente du point C2C. On peut faire des jolis dégradés avec des rayures en couleurs, ou des plaids complets avec des motifs multicolores complexes à partir de grilles. Il faut donc savoir comment faire pour changer de couleur. Je pense que quelques idées sur « comment gérer les différents fils » peuvent aussi être utiles.

L’idée de base du C2C étant de gérer chaque bloc (voir le bulletin du mois dernier) comme une entité, on va changer de couleur entre deux blocs, et non pas à l’intérieur d’un bloc (cela reste envisageable, mais ne compliquons pas trop les choses !).

Ce changement peut se faire entre le dernier bloc d’un rang et le premier du rang suivant, pour travailler en rayures. Il peut aussi se faire à l’intérieur d’un rang, pour créer un dessin. Cela se fait souvent sous forme d’une couverture – vous pouvez chercher sur le mot « graphghan » pour en voir de nombreux exemples.

Commençons simple, avec les rayures !

Le changement de couleur se fera à un endroit différent selon qu’on augmente ou diminue au rang suivant.

Pour changer de couleur quand le rang suivant est un rang d’augmentation :

ill1
À la fin du rang précédent, arrêtez-vous avant la dernière étape (1 jeté, écouler les 2 boucles sur le crochet) de la dernière bride. Vous avez donc 2 boucles sur le crochet. Prenez le fil de la couleur du rang suivant, et terminez la bride.

Ensuite, vous tournez simplement votre ouvrage et commencez votre rang avec un bloc d’augmentation (6 ml, 1 br dans la 4ème ml à partir du crochet, 1 br dans chacune des 2 ml suivantes).

Pour changer de couleur quand le rang suivant est un rang de diminution :

ill2
Tournez le travail. En continuant avec le même fil que le rang précédent, faites 1 mc dans chacune des 3 premières brides. Prendre le fil de la nouvelle couleur, et faites la mc sous l’arceau.

IMG_7829

Continuez votre rang avec la nouvelle couleur.

Et voici un petit exemple de C2C en rayures :

ill3

Passons au changement de couleurs à l’intérieur du rang pour réaliser un dessin. On va prendre l’exemple d’un dessin très simple, celui-ci :

motif-page-001Il y a de nombreuses façons de créer une grille, et vous en trouverez aussi plein sur Internet. J’ai fait ma grille avec un tableur, et je l’ai imprimée.

ill4
Comme la grille se lit en biais, j’ai fait pivoter ma feuille. Pour mieux me repérer, j’ai numéroté les rangs.

ill5
Les flèches ajoutées sur cette photo montrent le sens des différents rangs.

Les cinq premiers rangs étant unis, je peux les crocheter sans trop me soucier de la grille.

ill6
Voici les cinq premiers rangs crochetés (en mérinos moyen bleu clair, avec un crochet de 4,5 mm). J’ai placé un marqueur sur l’endroit du travail. C’est utile pour se repérer dans les dessins un peu complexes, et pour gérer ses fils et ses changements de couleurs (voir plus loin).

J’ai aussi marqué les rangs travaillés sur ma grille, pour mieux pouvoir la suivre.

ill7
À partir de là, le travail multicolore commence. On peut identifier trois zones de couleurs : le fond à gauche, le fond à droite et le motif au milieu. C’est un motif simple – avec un dessin plus complexe, vous pouvez en avoir beaucoup plus.

À chaque zone de couleur, son peloton de fil. On ne fait pas courir le fil non utilisé derrière le travail.

Pour préparer vos pelotons, je vous recommande un accessoire exclusif, très spécifique, disponible dans ma boutique … ah non, en fait, je vous propose d’utiliser de simples pinces à linge.

ill8
Il suffit de faire attention à ne pas trop serrer le fil en l’enroulant, et à ne pas l’enrouler trop bas sur la pince. Il faut pouvoir ouvrir la pince (je vous montrerai pourquoi).

Je vais donc pouvoir faire mon premier rang qui intègre la couleur du dessin. C’est le rang 6, donc un rang sur l’envers du travail.

ill9

Pour changer de couleur, je crochète les 3 brides du bloc juste avant le changement. Je ramène le fil vers moi (pour qu’il reste sur l’envers), et je fais la mc pour accrocher le bloc avec la nouvelle couleur. Je continue mon rang, et je fais le deuxième changement de couleur de la même manière.

Le rang terminé, il faut retourner le travail. Les pinces à linge me permettent de le faire sans emmêler mes fils.

ill10
J’attache chaque pince à sa zone de couleur, et je retourne.

ill11
Voilà, pas de nœud !

Encore une fois, il s’agit là d’un dessin simple et juste trois pelotons de fil. Avec un dessin plus complexe, vous pourrez en avoir beaucoup, beaucoup plus, et le temps passé à préparer vos pinces à linge avec du fil est vite gagné en évitant les nœuds de fils à démêler.

ill12
Je marque le rang que je viens de faire sur ma grille. Le rang suivant est un rang sur l’endroit. J’y ferai mon changement de couleur un peu différemment.

ill13
Dans le dernier bloc avant le changement de couleur, je fais la dernière bride jusqu’à l’étape où il me reste deux boucles à écouler. À ce moment-là, je prends le fil de l’autre couleur et termine ma bride avec (1 jeté, écouler les 2 boucles restantes sur le crochet) – voir la photo à gauche ci-dessus. La maille coulée qui accroche le bloc à l’arceau sera donc naturellement fait avec le fil de le nouvelle couleur – voir la photo à droite. Je continue mon rang et fais le deuxième changement de couleur de la même manière.

Dans la plupart des instructions que j’ai trouvées, on n’indique qu’une façon de changer de couleur, soit celle que j’ai indiquée pour le changement sur l’envers, soit celle que je viens de décrire pour le changement sur l’endroit. En testant les deux manières, j’ai trouvé que l’alternance de méthodes sur l’endroit et sur l’envers donne le résultat le plus net – vous pouvez faire vos propres essais pour voir si c’est vrai pour vous aussi !

Dans tous les cas, juste après le changement de couleur, il faut un peu tirer sur les deux bouts de fils pour bien resserrer. Le résultat sera plus net.

ill14

Maintenant vous avez tout un mois pour tester les différentes façons de changer de couleur en C2C. Le mois prochain on parlera des différentes formes que l’on peut obtenir !

À bientôt,

signature

 

Mini Mochi Periwinkle Shadows

periwinkle shadows
Un nouveau coloris de Mini Mochi est désormais disponible dans ma boutique : Periwinkle Shadows. C’est un bleu pervenche (donc légèrement violacé) qui passe du bleu ciel au bleu marine en déroulant toutes les nuances intermédiaires. Un coloris avec intensité et contraste, sans perdre le caractère paisible du bleu.

A new Mini Mochi colourway is now available in my shop: Periwinkle Shadows. It’s a periwinkle blue that travels from a light sky blue to a deep navy, passing through all nuances between the two. This colourway is intense with lots of contrast, without losing the peaceful quality that blue always has.

Découvrez tous les coloris du fil Mini Mochi dans la boutique.

Discover all Mini Mochi colourways in the shop.

Cintia

CintiaKlarSockgarn
Pour compléter la mini collection « Bellis » de Maria Gustafsson, voici les chauffe-poignets Cintia. À tricoter en fil fin (comme ci-dessus) ou un peu plus épais (comme ci-dessous).

CintiaKlar2
Ces chauffe-poignets sont simplement tricotés en rangs, puis assemblés avec une couture. C’est une excellente initiation au point Bellis bicolore, mais aussi le complément parfait de l’un des deux autres modèles (le châle Vanja et le col Feu d’artifice).

CintiaKlarAlpacka
Vous trouverez toutes les informations sur les chauffe-poignets Cintia dans la boutique.

Feu d’artifice

feudartifice 1
Maria Gustafsson continue à s’amuser avec le point Bellis modifié – cette fois-ci dans le superbe col Feu d’artifice.

feudartifice 3
L’utilisation de trois tailles d’aiguilles différentes permet d’obtenir une forme ergonomique et une belle variation du point, sans devoir changer le nombre de mailles.

feudartifice 2
Pour tricoter Feu d’artifice, vous pouvez choisir du mérinos fin ou de l’alpaga fin pour le fond, et de la Mini Mochi pour le motif. Comme pour le châle Vanja, le changement de couleur se fait seulement pour en début de rang/tour.

Toutes les informations concernant Feu d’artifice sont dans la boutique.

Vanja

VanjaKlarPå2

Dans le châle Vanja, la créatrice suédoise Maria Gustafsson joue avec un point traditionnel estonien, pour le transformer en motif bicolore.

I am publishing the French translation of Maria Gustafsson’s pattern Vanja. This pattern is currently not available in English.

VanjaKlarPå3Malgré les apparences, il ne s’agit donc pas d’un point de jacquard, mais bien d’un motif bicolore tricoté en rayures.
Le point Bellis tricoté selon les instructions de Maria prend l’aspect d’un semis de petites fleurs multicolores sur fond uni.

point bellis

Vous pouvez tricoter Vanja en mérinos fin pour le fond et Mini Mochi pour le motif.

Retrouvez la fiche Vanja dans la boutique.

Mon crochet et moi – Episode 44

Show notes for my podcast in French.

Le fichier mp3 peut être téléchargé ici. Dans I-tunes, taper “mon crochet et moi” dans le moteur de recherche.

Flux RSS pour le podcast: http://annettepetavy.libsyn.com/rss

Pour s’abonner au bulletin d’information, il suffit de m’envoyer un mail.

La version illustrée est ici :

Liens :

Facebook

Instagram

bonne annee 2016

 

 

 

 

Bulletin de décembre 2015

ill10

 

 

 

 

Bulletin de janvier 2016

Winnie avant Disney

5 rectangles 1

 

 

 

 

Col 5 rectangles

Mochi Plus

couverture

 

 

 

 

Shawl Book One

Billets avec idées de fil

hebmerinofine2016

 

 

 

 

Heb Merino Fine

collage pomme de reinette

 

 

 

 

Kit Pomme de Reinette

Page « salons »

Page « cours »

 

Il y a 5 ans … Ida / 5 years ago… Ida

Et finalement, en février 2011, j’ai aussi publié la version française d’un très joli bonnet créé par Kirsten Kapur, Ida !

And finally, in February 2011, I published the French version of Kirsten Kapur’s lovely hat Ida’s Kitchen!

ida
Là je vous donnerai pas des idées de fils spécifiques, parce que je trouve que le charme de ce modèle tient beaucoup dans sa richesse de couleurs. On a envie d’y mettre tous ses restes de fil – essayez d’en trouver qui ont un échantillon indicatif d’à peu près 21 m aux 50 g. L’original est fait avec un alpaga à 100 m aux 50 g, comme mon alpaga moyen … tiens, d’ailleurs, si je tricotais ce bonnet dans les trois couleurs d’alpaga moyen ?

For this pattern, I won’t give ideas for specific yarns, because I think that the appeal of this hat is in the wild array of colours. You could throw in all your leftovers – try to find the ones in sportweight alpaca. When looking at the gauge stated, I realize that it’s very close to my DK alpaca … and what if I knitted in the three colours of my DK weight alpaca?

La fiche d’Ida dans la boutique.

Ida’s Kitchen on Ravelry.